Các văn bản pháp luật

  • PDF.InEmail

1a. Luật Tiếp Công dân: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2013/12/42_tiepcongdan.pdf

1b. Nghị định 64/NĐ-CP vê hướng dẫn tiếp CD : https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2014/06/64-nd.signed.pdf

1c. Thông tư 04/2021/TT-TTCP về Quy trình tiếp CD: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/10/04-ttcp.pdf

2a. Luật khiếu nại: https://drive.google.com/file/d/1O4nWn1EjFF5TbaLDLrw3gQgP-UbRN3hm/view

2b. Nghị định 124/NĐ-CP vê hướng dẫn Khiếu nại:   https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/10/124.signed.pdf

2c. Thông tư 05/2021/TT-TTCP về Quy trình xử lý đơn Khiếu nại, tố cáo: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/10/05-ttcp.pdf

3a. Luật tố cáo: https://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/130780/VanBanGoc_Lu%E1%BA%ADt%20t%E1%BB%91%20c%C3%A1o.PDF

3b. Nghị định 31/2019/NĐ-CP về HD thực hiện luật Tố cáo: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2019/04/31.signed.pdf

4a. Luật PC tham nhung: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2022/07/36-2018-qh14..pdf

4b. Nghị định 59/2019/NĐ-CP về HD thực hiện PC TNhung: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2019/07/59.signed.pdf

4c. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP:   https://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-01-vbhn-ttcp-37048 

 

Điều hành

ooffice tr qoffice.jpg

vnedu csdl

Thong bao

Hoc online

 tuyen sinh

khobac

THI TRAC NGHIEM copy

Truyền hình thanh niên

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Tạm Biệt Nhé khối 12 trường THPT Nông Sơn niên khóa 2016-2019

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 136
Liên kết web : 21
Số lần xem bài viết : 162940
Hiện có 21 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

E-MAIL

1

Nguyễn Chí Thành

Hiệu trưởng

0946590012

chithanhnongson1@gmail.com

2

Võ Thanh Tuấn

 Phó hiệu trưởng

 0911282324

 thanhtuanqson@gmail.com

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

SỐ ĐIIỆN THOẠI

 

EMAIL

1

Nguyễn Tấn Trường

TTCM

0985400979

tantruongmh@gmail.com

2

Nguyễn Thị Mỹ Mơ

NV 0946928284 nguyenmymo1984@gmail.com

 

3

Trịnh Thị Thuý Hằng

NV

0354732659

trinhthithuyhang1992@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hà

NV

0388922522

5

Đỗ Nhật Phong

NV

0902554106

innhatphongqs@gmail.com

6

Dương Quý Sung

NV

0866721995